Контакт

МРТ Централа

тел: +389 02 5119 899

 

Радиодифузна такса

тел: +389 02 5119 925- шалтер

тел: +389 02 5119 945- шалтер

тел: +389 02 5119 954- правна служба

 

Правно- нормативни работи

тел: +389 02 5119 914

 

Човечки ресурси

тел: +389 02 5119 813

 

Финансиски работи

тел: +389 02 5119 805

 

Комерција и јавни набавки

тел: +389 02 5119 862

 

Маркетинг

тел: +389 02 5119 871

 

Меѓународна соработка

тел: +389 02 5119 847

 

МРТСАТ Сателитски канал

тел: +389 02 5119 940

 

Собраниски канал

тел: +389 02 5119 901

mail: sobraniskikanal@mrt.com.mk

 

Радио Македонија

тел: +389 02 5119 874

 

Сектор за поддршка на работата на Директор  на ЈРП МРТ

Раководител на сектор

Марина Тодоровска

тел:  +389 02 5119-860

фах: +389 02 5119 861

mail: marina.b.todorovska@gmail.com

mail: direkcija@mrt.com.mk

 

Заменик директор на ЈРП МРТ

Административно технички секретар

Игбале Османи

тел: +389 02 5119 803

mail: igbale.osmani@mrt.com.mk

 

Одделение за меѓународна соработка

Гена Теодосиевска

тел: +389 02 5119-847

mail: gena.teodosievska@mrt.com.mk

 

Прв програмски сервис на МТВ

Уредник на програма

Анета Андонова

mail: aneta.andonova@mrt.com.mk

тел: +389 02 5 119-926

 

Информативна програма

Уредник на програма

Стојан Трпчевски

тел: +389 02 5 119-829


Образовна програма

тел: +389 02 5119-902

 

Културно - уметничка програма

Уредник на програма

Мери Попова

тел: +389 02 5119-903

mail: meri.popova@mrt.com.mk

 

Играно -  документарна програма

Уредник на програма

Соња Јаќовска

тел: +389 02 5119-908

mail: sonja.jakovska@mrt.com.mk

 

Уредник на спортска програма

Драган Николовски

тел: +389 02 5119-932

mail: dragan.nikolovski@mrt.com.mk

 

Редакција на емисии на српски јазик

Уредник на редакција

Јасминка Маневска

тел: +389 02 5119-879

mail: jasminka.manevska@mrt.com.mk

 

Редакција на емисии на бошњачки јазик

Уредник на редакција

Нафија Пепиќ

тел: +389 02 5119-879

mail: nafija.pepik@mrt.com.mk

 

Редакција на емисии на влашки јазик

Уредник на редакција

Јана Михаилова

тел: +389 02 5119-879

mail: jana.mihailova@mrt.com.mk

 

Собраниски сервис на МРТ

Одговорен уредник

Виолета Димовска

тел: +389 02 5119- 901

mail: violeta.dimovska@mrt.com.mk

 

Сателитски Сервис на МТВ1

Одговорен уредник

Јулијана Тануровска

тел: +389 02 5119-940

mail: julijana.tanurovska@mrt.com.mk

 

Втор програмски сервис на МТВ

Одговорен уредник

Мигена Горенца

тел: +389 02 5119- 925

mail: migena.gorenca@mrt.com.mk

 

Сателитски сервис на МТВ2

Одговорен уредник

Мерита Дулатаху

mail: merita.dulatahu@mrt.com.mk

 

Сектор за ТВ Техника

Раководител на сектор во ТВ/РА

Цане Петрушевски

тел: +389 02 5119-846

mail: cane.petrusevski@mrt.com.mk

 

Македонско радио

Кабинет на директор на МРА

Административно технички секретар

Валентина Андоновска

тел. +389 02 5119 – 864

mail: valentina.andonovska@mrt.com.mk

 

Прв програмски сервис Македонско радиo

Одговорен уредник

Наташа Андреевска

тел. +389 02 5119-837

mail: natasha.andreevska@mrt.com.mk

 

Информативна програма МРА

Дневна редакција МРА

Уредник на редакција

Јадран Јовановиќ

тел. +389 02  5119-930

mail: jadran.jovanovik@mrt.com.mk

 

Уредник на Музичка програма

Јошко Бошковски

josko.boskovski@mrt.com.mk

 

Редакција за спорт МРА

Уредник на редакција

Александар Мучев

тел: +389 02  5119-938

mail: aleksandar.mucev@mrt.com.mk

 

Програма на турски јазик на МРА

Уредник на програма

Зубејда Ахмед

тел: +389 02 5119-828

mail: zubejda.ahmed@mrt.com.mk

 

Втор програмски сервис на МРА

Одговорен уредник

Зоран Мирчевски

тел: +389 02 5119- 852

mail: zoran.mircevski@mrt.com.mk

 

Трет програмски сервис на МРА

Одговорен уредник

Аки Мустафа

тел. +389 02 5119- 867

mail: aki.mustafa@mrt.com.mk

 

Редакција за емисии на српски јазик

Уредник на редакција

Горан Русиќ

тел. +389 02 5119-869

мail: goran.rusik@mrt.com.mk

 

Редакција на ромски јазик

Уредник на редакција

Северџан Абдула

тел: +389 02 5119-869

mail: severgan.abdula@mrt.com.mk

 

Редакција на влашки јазик

Уредник на редакција

Зоран Митров

тел: +389 02 5119-869

mail: zoran.mitrov@mrt.com.mk

 

Радио програмски сервис преку сателит

Одговорен уредник

Вангел Божиновски

тел. +389 02 5119 – 874

мail: vangel.bozinovski@mrt.com.mk

 

Музичка продукција на МРТ

Љупчо Мирковски

тел: +389 02 5 119- 875

mail: ljupco.mirkovski@mrt.com.mk

 

Сектор за маркетинг и промоција

Ели Јосифовска

тел: +389 02 5 119-871

mail: eli.josifovska@mrt.com.mk

 

Раководител на одделение за промоција

Ели Јосифовска

тел: +389 02 511-808

mail: eli.josifovska@mrt.com.mk

 

Сектор за финансиско работење

Раководител на сектор

Лилјана Стојановска

тел: +389 02 5119-913

mail: liljana.stojanovska@mrt.com.mk

 

Сектор за правни работи и човечки ресурси

Раководител на сектор

Елизабета Једиковска Митревска

Тел: +389 02 5119-914

mail: elizabeta.mitrevska@mrt.com.mk

 

Сектор за комерција и јавни набавки

Раководител на сектор

Лазе Новески

тел: +389 02 5119-878

mail: laze.noveski@mrt.com.mk

 

Одделение за комерцијални работи

Раководител на одделение

Мери Тодорова

тел: +389 02 5119-811

mail: meri.todorova@mrt.com.mk

 

Сектор за логистика

Раководител на сектор

Љубица Пуцаревиќ

тел: +389 02 5119 - 814

mail: ljubica.pucarevik@mrt.com.mk

 

Одделение за радиодифузна такса

Раководител на одделение

Живко Стојановски

Тел: +389 02 5119-959

mail: zivko.stojanovski@mrt.com.mk

         rdtaksa@mrt.com.mk


Офицер за заштита на лични податоци во ЈРП МРТ

Живко Стојановски

тел: +389 02 5119-959

mail: zivko.stojanovski@mrt.com.mk