Одлука за неизбор на изведувачи, односно за неприфатени нови композиции од првиот квартален конкурс од 2017 година

25.08.2017 10:47

Одлуката може да ја преземете на следниот линк: