Финансиска поддршка за земјоделските задруги

02.03.2018 10:14

Земјоделските задруги имаат право на финансиска поддршка за нивното основање и работење. Дополнителни субвенции од државата ќе се добиваат и за осигурување на производството и набавка на механизација.

Финансиската поддршка е неповратна, а средствата се предвидени за основањето и за работењето на регистрираните земјоделски задруги. Парите за направените прифатливи трошоци се добиваат по доставено барање за исплата.

Субвенциите за осигурување за задругарите се повисоки и се од 70 до 80 проценти од полисата во зависност од големината  на задругата.

Задругарите имаат право и на државна помош за набавка на земјоделска механизација и инвестиции за примена на стандардите за производство на земјоделски производи со повисок квалитети.

За организирање на информативни и промотивни активности субвенцијата изнесува 100 проценти од вкупните направени трошоци. По барање на задругарите парите можат да се исплатат одеднаш или на две рати.  Досега во Македонија се запишани 29 земјоделски задруги од кои 24 од мал и 5 од голем обем, со вкупен капацитет од 870 хектари обработлива површина, 260 пчелни семејства, 450 говеда, 250 овци и 200 кози.

 

Методија Трајков