НБРМ

Банкарскиот сектор лани стабилен, банките давале повеќе кредити на домаќинствата

09.08.2018 13:34

Минатата година дојде до подобрување на солвентноста на банкарскиот систем, при што стапката на адекватност на капиталот достигна 15,7 проценти. Ликвидноста на банкарскиот систем е задоволителна, при што во 2017 година, ликвидните средства се задржани на ниво што овозможи непречено извршување на деловни активности на банките.

Македонскиот финансиски систем минатата година работеше во поповолно опкружување во однос на 2016 година, одржувајќи ја својата стабилност и непречено работење во сите сегменти, заклучи Советот на НБРМ, усвојувајќи го Извештајот за финансиската стабилност во Република Македонија во 2017 година.

Во текот на минатата година, нема позначителни промени во однос на изложеноста на банкарскиот систем на ризиците во работењето. Ризиците од нефункционалните кредити не се големи, имајќи предвид дека банките обезбедуваат високо нивно на нивна покриеност со исправка на вредноста, при што нивната евентуална целосна ненаплата не би ја нарушила солвентноста на банките.

Минатата година дојде до подобрување на солвентноста на банкарскиот систем, при што стапката на адекватност на капиталот достигна 15,7 проценти. Ликвидноста на банкарскиот систем е задоволителна, при што во 2017 година, ликвидните средства се задржани на ниво што овозможи непречено извршување на деловни активности на банките.

Домашниот корпоративен сектор бележи подобрување на показателите од работењето утврдени врз основа на агрегираните официјални финансиски извештаи на секторот, што во голема мера се темели на новите извозно ориентирани капацитети. Висината на долгот на корпоративниот сектор расте побавно, при што првпат во последните седум години дојде до намалување на неговата нето-задолженост кон надворешните доверители, поради растот на дадените кредити од домашни корпоративни клиенти кон нерезиденти.

Поголемиот интерес на банките за кредитна поддршка на домаќинствата, е поткрепен и со зголемената побарувачка за кредити пред сè во доменот на станбеното кредитирање, поволните остварувања на пазарот на труд и поволните очекувања на потрошувачите во поглед на невработеноста и финансиската состојба. Стимул за поголемо кредитирање на домаќинствата претставува и солидната наплата и следствено добриот квалитет на кредитното портфолио на банките кон домаќинствата, што се согледува преку ниската и стабилна стапка на нефункционалните кредити од 2,4 отсто.

Во Извештајот се заклучува дека капиталното финансирано пензиско осигурување и осигурителниот сектор не создаваат ризици за финансиската стабилност.