ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ИЗВЕДУВАЧИ ОДНОСНО НА НОВИ КОМПОЗИЦИИ

11.11.2015 16:24

Врз основа на член 66 став 1 алинеја 10 од Статутот на ЈРП Македонска Радио Телевизија број 01-765/1 од 30.01.2015 година и член 20 став 1од Закон за поддршка на домашната музичка продукција (Службен весник на РМ бр.119/2013), а во врска со третиот квартален конкурс од 2015 година, објавен на30.06.2015 година, Директорот на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје,  ја донесе следната:

 

 

ОДЛУКА

за избор на изведувачи односно на нови композиции

 

Член 1

Директорот на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје согласно Законот за поддршка на домашната музичка продукција врз основа на доставениот Извештај со број02-7110/3 од 16.10.2015 година иДополнување на Извештај број 20-7110/06 од 30.10.2015 годинана Комисијата за одлучување по третиот квартален конкурс за 2015 година, во состав Томислав Таневски(претседател), Љупчо Стојановски, Методија Автовски, Деан Ќурчиев, Дритон Сулејмани, Зоран Трпков и Константин Карев,

ДОНЕСЕ Одлука за избор на изведувачи, односно на нови композиции од третиот квартален конкурс од 2015 година, објавен на 30.06.2015година, со која избрани се следните изведувачи, односно автори и прифатени се следните композиции:

 

Категорија „ТАЛЕНТИ“

 

Забавна музика

 

1.    АНЕТА РИСТОВА,како изведувач на композицијата “РАСТОПИ МЕ“, автор на  музика и аранжман Кристијан Габроски,автор на текст Анета Ристова,продуцент на аудио  запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје,продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

Народна музика

 

1.    БОБАН ЦАНЕВСКИ,како изведувач на композицијата „ЗАСЕКОГАШ“,автор на музика Орце Гелевски,автор на текст Борче Нечовски,автор на аранжман Дејан Момировски,продуцент на aудио и видео запис ИН ТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛувоз-извоз Охрид

2.    КРИСТИЈАН ТАСЕВСКИ, како изведувач на композицијата „ЛИЧНА ЈАНА“,  автор на музика и аранжман Милан Завков, автор на текст Орце Зафировски, продуцент на аудио и видео запис ИН ТВ АУ ПРОДУКЦИЈА Охрид.

 

Категорија „АФИРМИРАН ИЗВЕДУВАЧ“

 

Забавна музика

 

1.    АЛЕКСАНДРА ЈАНЕВА, како изведувач на композицијата „СОЛЗА ЗА КРАЈ“,автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски,продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

2.    ЛИНДОН БЕРИША, како изведувач на композицијата „ЧУДО“,автор на музиката и аранжманот Иван Јованов, автор на текстот Линдон Бериша, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА Скопје.

3.     ГРАМОС АЉИЈИ, како изведувач на композицијата „НЕ РАЗБРА“ автор на музика, текст и аранжман Грамос Аљији, продуцент на аудио запис и на видео запис АВАНГАРДЕ ААЉ Скопје.

4.    РОБЕРТ ВУКЕЛИЌ, како изведувач на композицијата “ВРЕМЕ И НЕВРЕМЕ“, автор на музика и аранжман Ристо Апостолов, автор на текст Роберт Вукелиќ, продуцент на аудио и видео запис ДЕОСОЛ ДООЕЛ увоз извоз Скопје.

 

Народна музика

 

1.    ДУШКО ГЕОРГИЕВСКИ, како изведувач на композицијата “ИЛИНА“, автор на музика, текст иаранжман Зоран Рудан, продуцент на аудио и видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

2.    ХРИСТИЈАН ДИМИТРИЕВСКИ, како изведувач на композицијата „НИЕ ДВАЈЦА ВЉУБЕНИ ПОД ЅВЕЗДИ“, автор на музика и аранжман Кристијан Габроски, автор на текст Христијан Димитриевски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје,  продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

3.    МЕТОДИ БОГДАНОВ, како изведувач на композицијата “НЕМА ПЕСНА“,  автор на музика и аранжман Љупчо Чедомирски, автор на текстот Методи Богданов, продуцент нааудио записот ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС, продуцент на видео записот ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА Скопје.

4.   АЛЕКСАНДАР ТАСЕВСКИ, како изведувач на композицијата „ДАЛЕКУ ОД МАКЕДОНИЈА, автор на музика и текст Александар Тасевски, автор на аранжман Дарко Илиевски, продуцент на аудио и видео записот ТОНСКО СТУДИО СИТИ САУНД Скопје.

 

Категорија ИСТАКНАТ ИЗВЕДУВАЧ

 

Забавна музика

 

1.    ЛАУРА КРЛИУ,како изведувач на композицијата “ДОСТА ВЕЌЕ’’, автор на музика и текст Лаура Крлиу, автор на аранжманот Грамос Аљији, продуцент на аудио и видео запис АВАНГАРДЕ ААЉ ДОО Скопје.

2.    СИМОНА ПОПОСКА, како изведувач на композицијата “ЗНАМ ДЕКА ЛАЖЕШ“, автор на музика и аранжман Иван Јованов, автор на текстот Ксенија Николовска, продуцент на аудио записот ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС Скопје, продуцент на видео записот ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА Скопје.

3.    ИГОР МИТРОВИЌ, како изведувач на композицијата „НЕ ОДИ СИ“, автор на музика, текст и аранжман Александар Масевски, продуцент на аудио запис РОКЕНРОЛ ТП, продуцент на видео запис 3Д ПРОЕКТ СТУДИО ДОО Скопје.

4.    МАЈА ВУКИЧЕВИЌ, како изведувач на композицијата „СЕГА МИ ТРЕБАШ“, автор на музика, текст и аранжманАлександар Масевски, продуцент на аудио запис  РОКЕНРОЛ ТП  Скопје, продуцент на видео запис ТОМАТО ДООЕЛ Скопје.

5.    ЗОРАН РУДАН, како изведувач на композицијата “МОЈ АНГЕЛЕ“, автор на музика, текст и аранжманЗоран Рудан, продуцент на аудио и видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА Скопје.

6.    АЛЕКСАНДАР ТАРАБУНОВ, како изведувач на композицијата “ДАЛИ ИМА КОЈ ДА ТИ КАЖЕ“, автор на музика, текст и аранжман Александар Тарабунов, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ – ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА, продуцент на видео записГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ – ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ФИЛМ.

 

Народна музика

1.    ИРЕНА СПАСОВСКА, како изведувач на композицијата“ТВОЈА СРЕЌА СУМ“, автор на музика Ирена Спасовска, автор на текст Борче Нечовски, автор на аранжман Љупчо Павловски,продуцент на аудио и видео запис  ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА увоз извоз Охрид.

2.    КАТЕРИНА БРЕЗЕВА како изведувач на композицијата“ПРОКЛЕТА ТУЃ|ИНА“,автор на музика и аранжман Горјан Стојановски, автор на текст Катерина Брезева, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИКРЕКОРДС Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА Скопје.

 

Категорија „ВРВЕН ИЗВЕДУВАЧ“

 

Забавна музика

 

1.    АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ, како изведувач на композицијата “САКАЈ МЕ“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио запис и видео запис АЛЕКСАНДЕР АПР Дооел Скопје.

2.    РИСТО АПОСТОЛОВ, како изведувач на композицијата “КОГА И КАКО“, автор на музика, текст и аранжман Ристо Апостолов, продуцент на аудио и видео записАЛЕКСАНДЕР АПР Дооел Скопје.

3.    РИСТО АПОСТОЛОВ, како изведувач на композицијата “ЉУБОВНА ПЕСНА“, автор на музика, текст и аранжман Ристо Апостолов, продуцент на аудио и видео записАЛЕКСАНДЕР АПР Дооел Скопје.

4.    ЛИДИЈА КОЧОВСКА, како изведувач на композицијата “ВЕРУВАМ“, автор на музика, текст и аранжман Дамјан Лазаров, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

5.    ВЛАТКО ЛОЗАНОСКИ, како изведувач на композицијата “БОНБОНА“, автор на музика и аранжман Лазар Цветкоски, автор на текст Магдалена Цветкоска, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ-ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА Скопје, продуцент на видео записГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ-ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ФИЛМ.

6.    ДИМИТАР АНДОНОВСКИ, како изведувач на композицијата “САМО ТИ“, автор на музика и аранжман Лазар Цветкоски, автор на текст Магдалена Цветкоска, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ-ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА Скопје, продуцент на видео записГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ-ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ФИЛМ.

 

Народна музика

 

1.    СТАВРЕ СТАВРЕВ (АРИЈА БЕНД) како изведувач на композицијата “ПАК ЌЕ ПОГРЕШАМ“, автор на музика,текст и аранжман Љупчо Чедомирски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

2.    КАТЕРИНА ТАНЕВСКА ЃОРЃИЕВА, како изведувач на композицијата“НЕ ЗАБОРАВАЈ“, автор на музика и аранжман Тодор Трајчевски, автор на текст Драган Таневски, продуцент на аудио и видео запис  СИТИ САУНД  ДООЕЛ Скопје.

3.    МАХМУТ ФЕРАТИ, како изведувач на композицијата“ДАЛИ СИ НАШЛА ПОДОБРО, автор на музика, текст и аранжман Махмут Ферати, продуцент на аудио и видео запис АВАНГАРДЕ ААЉ Скопје.

4.    ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА, како изведувач на композицијата “ТВОЈА ЉУБЕНА“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски,продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

 

Категорија  - ДЕТСКИ КОМПОЗИЦИИ

 

1.    МАКСИМ РИСТЕСКИ, како подносител на композицијата “БРАТЧЕ“, автор на музика, текст и аранжман Максим Ристески, продуцент на аудио запис  ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ.

2.    МАКСИМ РИСТЕСКИ, како подносител на композицијата “ФУДБАЛЕР“, автор на музика, текст и аранжман Максим Ристески, продуцент на аудио запис  ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ.

3.    МАКСИМ РИСТЕСКИ, како подносител на композицијата “СИТЕ НА ВОДНО“, автор на музика, текст и аранжман Максим Ристески, продуцент на аудио запис  ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ.

4.    ВАНЧО ДИМИТРОВ, како подносител на композицијата „БАЖЕ КАЗАНОВА, автор на музика Ванчо Димитров, текст Миодраг Врчаковски, аранжманДимитар Димитров, продуцент на аудио запис  ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ.

5.    ДАРКО МАНАСИЈЕВСКИ, како подносител на композицијата “ЛЕТО“, автор на музика,текст и аранжман Дарко Манасијевски, продуцент на аудио запис  ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ.

6.    ДИМИТАР ДИМИТРОВ, како изведувач на композицијата “ЕКО ПЕСНА“, автор на музика и аранжман Димитар Димитров, автор на текст Славјанка Димова, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ.

 

Категорија „КОМПОЗИЦИИ СО КОИ СЕ АФИРМИРААТ СЕМЕЈНИТЕ ВРЕДНОСТИ ВО ОПШТЕСТВОТО ИЛИ МНОГУДЕТНИТЕ СЕМЕЈСТВА

 

Забавна музика

 

1.    РИСТО АПОСТОЛОВ, како изведувач на композицијата “ТОПОЛ ДОМ“ , автор на музика, текст и аранжман Ристо Апостолов, продуцент на аудио и видео запис  АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

Категорија - КОМПОЗИЦИИ СО КОИ СЕ АФИРМИРА ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА

 

Забавна музика

 

1.    ЃОРЃИ КРСТЕВСКИ, како изведувач на композицијата„ЗА МАКЕДОНИЈА“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудио и видео запис  КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје,

 

2.    ФИЛИП ЈОРДАНОВСКИ,како изведувач на композицијата “ВЕЧНА МАКЕДОНИЈА“, автор на музика, текст и аранжман Јован Јованов, продуцент на аудио записот ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС Скопје, продуцент на видео записЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

 

 

Народна музика

 

1.    КАТЕРИНА БРЕЗЕВА, како изведувач на композицијата „СОНОТ НА МАЈКА СУЛТАНА“ автор на музика Ванчо Димитров, автор на текст Бошко Смаќоски, автор на аранжман Тодор Трајчевски, продуцент на аудиозапис СИТИ САУНД Скопје, продуцент на видео запис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕО ДООЕЛ.

 

Категорија „ЅВЕЗДИ“

Забавна музика

 

1.    ГОРАЗД ЧАПОВСКИ,како изведувач на композиција „РЕКА“ автор на музика, текст и аранжман Горазд Чаповски, продуцент на аудиозапис  и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

2.    АДРИЈАН ГАЏА, како изведувач на композиција „МИ ФАЛИШ“ автор на музика, текст и аранжман Адриан Ислами, продуцент на аудиозапис Глобал МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје и видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

3.    АДРИЈАН ГАЏА, како изведувач на композиција „НИЕДНА КАКО ТЕБЕ “ автор на музика, текст и аранжман Адриан Ислами, продуцент на аудиозапис Глобал МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје и видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје;

4.    СИМЕОН ИВАНОВ – КАНГО, како изведувач на композиција „АМАНЕТ“ автор на музика, текст и аранжман Симеон Иванов - Канго, продуцент на аудиозапис  и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје;

5.    СИМЕОН ИВАНОВ – КАНГО,  како изведувач на композиција „МАЛА ТАЈНА“ автор на музика, текст и аранжман Симеон Иванов - Канго, продуцент на аудиозапис  и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје;.

 

Народна музика

 

1.    МОМИР НИКОЛОСКИ како изведувач на композиција „ЕДНА  МЛАДОСТ ВО СТРУГА“ автор на музика и текст Валбурга Батева Николоска, автор на аранжман Сашо Ливински, продуцент на аудиозапис  и видео запис ПРОДУКЦИЈА МС  ДООЕЛ Скопје.

2.    МИЛЕ КУЗМАНОВСКИ, како изведувач на композиција „МОЈОТ НАРОД ЗАСЛУЖУВА“ автор на музика, текст и аранжман Љупчо Павловски, продуцент на аудиозапис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје и продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

                                                                                                           

Член 2

Оваа Одлука за избор на изведувачи односно на нови композиции веднаш по донесувањето да се објави на веб страницата на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје.

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Врз основа на член 3 од Законот за поддршка на домашна музичка продукција, а со цел потикнување на развојот на домашната забавна и народна музика, ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје, со средства од Буџетот на Република Македонија, а по пат на конкурс, секоја година ќе финансира создавање на 200 нови композиции.

Со Решение број 02-2159/4 од 09.04.2015 година, Директорот на ЈРП МРТ Скопје утврди Листа од која се избираат членови на Комисија за избор по конкурс за создавање на нови композиции, а согласно Законот за поддршка на домашната музичка продукција.

Врз основа на член 16 од Законот за поддршка на домашната музичка продукција, по случаен избор(лотариски систем) се изврши избор од Листата на членови и со Одлука број 20-7110/2 од 07.10.2015 година на Директорот на ЈРП МРТ беше формирана Комисијата за избор по конкурс која ќе учествува во постапка за одлучување по третиот квартален конкурс од 2015 година, објавен во месец Јуни 2015 година.

Комисијата во состав Томислав Таневски(претседател), Љупчо Стојановски, Методија Автовски, Деан Ќурчиев, Дритон Сулејмани, Зоран Трпков и Константин Карев - членови на Комисијата, по преслушувањето на композициите и разгледувањето на пријавите со потребните документи, до Директорот на ЈРП МРТ Скопје, достави Извештај со бр. 02-7110/3 од 16.10.2015 година за избор на изведувачи односно на нови композиции на конкурсот за првиот квартал.

Согласно Извештајот број 02-7110/3 од 16.10.2015 годинаиДополнување на Извештај број 20-7110/06 од 30.10.2015 година откако се утврди кои изведувачи ги исполнуваат законските услови за учество на конкурс предвидени во член 13 од Законот за поддршка на домашната музичка продукција, Директорот на ЈРП МРТ Скопје согласно член 20 од Законот, одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

                                                                       

 

                                                                        ЈРП Македонска радиотелевизија Скопје